Inline mätare


Kontinuerlig fuktkvotsmätning för justerverk, hyvlerier samt tillverkningslinjer. Fördelarna med en kontinuerlig Inlinemätning är uppenbara då man erhåller en heltäckande information om sin produktion och produkt.

De flesta inser att virkets fuktkvots är en viktig parameter för slutprodukten, för bearbetningsbarhet, måttoleranser, formfel mm, men väldigt ofta glömmer man fuktkvotens betydelse för den egna produktionskapaciteten.

Dagens ökade krav på en noggrann torkning avseende virkeskvalitet samt ökade kapacitetskrav ställer ökade krav på en bättre kontroll av slutfuktkvoten. Då man i de flesta fall inte har ordentliga möjligheter att mäta tillräckligt är det lätt att man i vissa lägen kompenserar detta med en övertorkning av virket, som orsakar kvalitetsnedfall samt förluster i produktionskapaciteten.

Genom en optimering av torkningscheman kan övertorkning minskas.En övertorkning med 1 fuktkvotsprocent motsvarar 10% torkningskapacitet. Samtidigt erhålles dokumentation om produktionen att användas till marknadsföring och kvalitetsarbetet. Genom en mätning i justerverk kan man t ex, leverera information om de enskilda paketen om så önskas.

Då man har torkningen under kontroll kan man även använda utrustningen till sortering, och på så sätt erhålla bättre produktkvalitet.
Genom en utsortering av överfuktiga virkesstycken kan man öka torkkapaciteten ytterligare, då en utsortering tar hand om de blötaste bitarna som annars tvingar torkoperatörerna att välja en längre torktid.

Den stora fördelen med en kontinuerlig Inlinemätare är att man erhåller en betydlig förbättring av kontrollen av de variationer som oftast inte syns i produktionen, t ex skillnaden mellan olika torkar, torkningsschemor, årstidsvariationer, lagringsförhållanden mm.
Dagens arbetskrävande fuktkvotskontroll med handmätare samt torrviktsprover utförs tyvärr i mycket liten skala och medför en stor mätnoggrannhet pga den ringa mängd mätningar som genomförs av praktiska orsaker. En Inline mätare mäter alla virkesstycken på samma sätt och operatörerna kan få en bättre bild av torkningen.

I dag finns det mer än 200 Inline-installationer på de nordiska sågverken och med rätt användning och kunskap ger de en stor nytta.


De senaste åren har utrustningarna förbättrats för att kunna motsvara de krav som ställs av de nordiska kraven, t ex bättre mätnoggrannhet, bättre och flexiblare kalibreringsmöjligheter. Samtidigt ger den nya digitala tekniken bättre anslutningsmöjligheter mot andra system.

Under de senaste åren har Inlinemätarna blivit möjliga att komplettera med extern densitetsmätning som förbättrar deras mätnoggrannhet med 35-40% förutom att ange virkets densitet som kan användas som ett mätvärde för sortering.

Mätutrustningen består av en central mätenhet samt t ex 2 sensorer längd 600 mm samt PC för rapportering. Systemet kan anslutas till styrsystem via RS 232/485, Ethernet eller analoga utgångar för överföring av fuktkvotsinformationen för sortering och redovisning. Om man så önskar kan fuktkvotsinformationen användas i t .ex. RemaSawcos eller CGVs system.

Ny PC programvara till mätarsystemet med en analysdel: Till FMImätaren ansluts vanligtvis en PC för rapporter om de mätta partierna. En ny programvara för analys av dessa rapporter presenterar en bättre bild om fuktkvotsvariationer i de olika partierna. Programvaran kan anslutas till verkets nätverk och på så sätt vara tillgänglig för flera. Programmet kan även ge information och dokumentation om fuktkvotsinställningen till hållfasthetssorterings utrustningen som använder fuktkvot som en inställningsparameter.