Inline mätare FMI5


Kontinuerlig fuktkvotsmätning för justerverk, hyvlerier samt tillverkningslinjer. Fördelarna med en kontinuerlig Inlinemätning är uppenbara då man erhåller en heltäckande information om sin produktion och produkt.

De flesta inser att virkets fuktkvots är en viktig parameter för slutprodukten, för bearbetningsbarhet, måttoleranser, formfel mm, men väldigt ofta glömmer man fuktkvotens betydelse för den egna produktionskapaciteten.

Dagens ökade krav på en noggrann torkning avseende virkeskvalitet samt ökade kapacitetskrav ställer ökade krav på en bättre kontroll av slutfuktkvoten. Då man i de flesta fall inte har ordentliga möjligheter att mäta tillräckligt är det lätt att man i vissa lägen kompenserar detta med en övertorkning av virket, som orsakar kvalitetsnedfall samt förluster i produktionskapacitet och virkeskvalitet.

Genom en optimering av torkningscheman kan övertorkning minskas. En övertorkning med 1 fuktkvotsprocent motsvarar 10% torkningskapacitet. Samtidigt erhålles dokumentation om produktionen att användas till marknadsföring och kvalitetsarbetet. Genom en mätning i justerverk kan man t ex, leverera information om de enskilda paketen om så önskas.

Då man har torkningen under kontroll kan man även använda utrustningen till sortering, och på så sätt erhålla bättre produktkvalitet.
Genom en utsortering av överfuktiga virkesstycken kan man öka torkkapaciteten ytterligare, då en utsortering tar hand om de blötaste bitarna som annars tvingar torkoperatörerna att välja en längre torktid.

Den stora fördelen med en kontinuerlig Inlinemätare är att man erhåller en betydligt bättre kontroll av de variationer som oftast inte syns i produktionen, t ex skillnaden mellan olika torkar, torkningsschemor, årstidsvariationer, lagringsförhållanden mm.

Under de senaste åren har utvecklingen gått snabbt framåt och mätnoggrannheten har förbättrats. Sågteknik har utvecklat smarta funktioner och tilläggsprodukter som kompenserar för de mättekniska problem som är förknippade med inline mätning. Exempel på detta är Torrviktsdensiteten, temperaturen, avståndet från sensorn till virket och kalibreringsförfarandet. Samtidigt ger den nya digitala tekniken bättre anslutningsmöjligheter mot andra system.


Sågtekniks mjukvaror lagrar all data i en databas för uppföljning och dokumentation.